รายชื่อนักร้องสุนทราภรณ์ที่มีผลงานบันทึกแผ่นเสียง*
ยุคต้น
ยุคกลาง
ยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้
ยุคหลัง
รายชื่อนักร้องสุนทราภรณ์ปัจจุบัน
รุ่นปัจจุบัน
นักร้องดาวรุ่งโครงการคลื่นลูกใหม่
 
*จัดเรียงลำดับก่อนหลังที่เข้าวงสุนทราภรณ์โดยคุณแผ่นครั่ง
 
 
ยุคต้น
 
สุนทราภรณ์
มัณฑนา โมรากุล
เลิศ ประสมทรัพย์
สุภาพ รัศมิทัต
สุปาณี พุกสมบุญ
จันทนา โอบายวาทย์
จุรี โอศิริ
วินัย จุลละบุษปะ
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ชวลี ช่วงวิทย์
 
ยุคกลาง

พูศรี เจริญพงษ์
วรนุช อารีย์
ศรีสุดา รัชตะวรรณ
สมศักดิ์ เทพานนท์
รวงทอง ทองลั่นธม
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
อ้อย อัจฉรา
มาริษา อมาตยกุล
บุษยา รังสี
 
 
ยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้
 
พันธ์พร
ช่อฉัตร รัตนกมล
ช่อชบา ชลายลนาวิน
โสม อุษา
นพดฬ ชาวไร่เงิน
ยรรยง เสลานนท์
สุวณีย์ เนื่องนิยม
อรณี กานต์โกศล
ดำรง สุทธิพงษ์
เพ็ญจันทร์ รักประยูร
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ศรวณี โพธิเทศ
ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์
รัตน์สุดา วสุวัต
อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
จินตนา สุวรรณศิลป์
อาภา สวนขวัญ
สมคิด เกษมศรี
ศันสนีย์
พรเทพ สุขขะ
จั่นทิพย์ สุฐินบุตร
พรรณี สกุลชาคร
วิรุณ สุขขะ
โกมล โละกะลิน
จันทรา โลกะกะลิน
พิมผกา วันดี
ธิดารัตน์ วรินทราคม
สุรพล วรรณประเสริฐ
กอบบุญ บุญเอื้อ
ถวัลย์ พุกาธร
โฉมฉาย อรุณฉาน
ศรีสวาท เจริญวงษ์
ฉัตรแก้ว พรภัทร
อรพร บงกช
ปราโมทย์ มนช
มานพ ภาณุมาศ
วัฒนา ศโรภาส
ผจงพิศ พุฒพล
วิศณุ มหามิตร
จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
ภูรี ภูมินารถ
ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
ดาริกา หลิมรัตน์
มยุรินทร์ สุขยิ่ง
 
ยุคหลัง
 
ชาญชัย อินทรสุนานนท์
ชำนิ พวงมณี
มนู กังวาลพล
บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
กัญญวรรณ พัฒนาสันต์
ทิพามน เปรมมงคล
กรองกาญจน์ ไชยรัชต์
 
นักร้องปัจจุบันวงสุนทราภรณ์
 
รัชตพันธ์ พงศบุตร
ทิพพ์รักษ์ แสงเงิน
เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ
รัตนพล จินตกานนท์
พรศุลี วิชเวช
สุพรรณิกา ฉายาพรรณ
อรดี วิชเวช
จิตนภา จิตอารี

นักร้องดาวรุ่งโครงการคลื่นลูกใหม่ ของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

เชี่ยวชาญ กิจสมบัติ์ชัย (เอ็ม)
บัญชา รักษาจันทร์ (จิมมี่)
ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ (ดุ๊ก)
พรชัย เอกศิริพงษ์ (โน้ต)
วิรัช ศรีพงษ์ (วิ)
พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ (ต๊ะ)
สุทธิพงศ์ อยู่สำราญ (ทิ)
นิธิมา วิชเวช (ปาน)
สุบงกช ทองช่วง (นุ่น)
พรวลี เอกศิริพงษ์ (แนน)
วิสสุดา วัณโณ (น้ำหวาน, น้ำตาล)
ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ (ยุ้ย)
ณัฏฐ์นรีย์ มะลิทอง (มีน)

 
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium